ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนเสนานิคม เป็นโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔๒  ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน ๓๒ แขวงจันทรเกษม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 

              โรงเรียนเสนานิคมมีเนื้อที่ทั้งหมด ไร่ งาน ๗๓ ตารางวา เป็นที่ดินของเอกชน  ขายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในปี พ.. ๒๕๒๒  ในราคา  ,๙๕๓,๐๐๐ บาท และโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนตามหนังสือ กทม.ที่ ๙๐๑๑/๑๒๖๖  ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

              เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๕๕  คน  มีครู ๑๑ คน  มีนายวุฒิ  วิรมรัตน์  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

              ปี พ.. ๒๕๓๒ แต่งตั้งนางกฤษณา  ภู่นิยม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายวุฒิ ภิรมย์รัตน์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน

              ปี พ..๒๕๓๖  แต่งตั้งนางโสภา สุภาชัย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางกฤษณา   ภู่นิยม ที่เกษียณอายุราชการ

              ปี พ..๒๕๔๑ แต่งตั้งนางชฏา  โกมลวิภาค มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางโสภา   สุภาชัย  ที่เกษียณอายุราชการ

              ปี พ..๒๕๔๔ แต่งตั้ง  นายส่งเสริม  จุลกะเศียน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนางชฏา   โกมลวิภาค  ที่เกษียณอายุราชการ

              วันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗   แต่งตั้ง นางวรรณวิมล   จริตธรรม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายส่งเสริม   จุลกะเศียน    ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง

              วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  แต่งตั้ง นางณัฐกาญจน์  พิชญเดชะ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางวรรณวิมล  จริตธรรม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตดอนเมือง

              วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  แต่งตั้ง นายวีระวุฒิ สืบสมาน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางณัฐกาญจน์  พิชญเดชะ  ที่เกษียณอายุราชการ

              ปัจจุบัน  โรงเรียนเสนานิคม  บริหารงานโดยนางจุฑาภัค  มีฉลาด  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,308  คน   
รองผู้อำนวยการ    คน  ข้าราชการครูทั้งหมด  62  คน  นักการภารโรง  ๘  คน  พี่เลี้ยงเด็ก ๘ คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน แม่ครัว ๖  คน รวมบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น ๙0 คน