ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

   โรงเรียนเสนานิคมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รักความเป็นไทย ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน