ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

          2. พัฒนาครูให้มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม ความรู้และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา               

    รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

    พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

          2. ครูมีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

    รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

    พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

          4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา