ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุนันทา ใจจำนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสายใจ ปรางทอง
ครู คศ.2

นางดวงใจ สุวรรณกูฏ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรุ้งทอง อรุมชูตี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางอนุสรา งาเนียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางลักษมณ นารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศรัญญา กาทุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
ครูผู้ช่วย