ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตนา หิรัญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววงเดือน จำปี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกฤษณพล ศรีบูรพา
ครู คศ.2

นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ครู คศ.3

นางสาวพุทธชาติ เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาววราลี ภูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวมาริษา ทองตาร่วง
ครูผู้ช่วย