ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวลักษณ์ นามวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรนุชย์ ชุมชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขวัญใจ โสไชยยันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเบญญาภา พรหมแดน
ครู คศ.2

นางสาวลักขณาวงษ์ พุฒพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวอารดา จ่ามมาตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิดา ภูมิลักษณ์
ครูผู้ช่วย