ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ ขุนนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐณิชา เก่งธัญการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี อรัญนาค
ครู คศ.3

นางสาวสุภานันท์ สินจตุรัส
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วัดโส
ครู คศ.1

นางสาวนงค์นุช วงค์เหง้า
ครู คศ.1

นางสาวณัฐปิยพร พรมศร
ครู คศ.1