ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ ขุนนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐณิชา เก่งธัญการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี อรัญนาค
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ วัดโส
ครู คศ.1

นางสาวนงค์นุช วงค์เหง้า
ครู คศ.1

นางสาวณัฐปิยพร พรมศร
ครู คศ.1