ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสรินยา อุบลบาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรนันทน์ ทองแกมแก้ว
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ ยิ่งยวด
ครู คศ.2

นายมานะ แสงทอง
ครู คศ.2

นายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวธุมเกตุ เพ็ชร์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญวิไล สว่างภพ
ครู คศ.1