ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสรินยา อุบลบาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ ยิ่งยวด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมานะ แสงทอง
ครู คศ.2

นายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญวิไล สว่างภพ
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ เขลาขุนทด
ครูผู้ช่วย