ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประภัสสร กลัดเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาวสาวพิมพ์มาดา ฉิมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิรันดร์ อยู่ยืนยง
ครู คศ.3

นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์
ครู คศ.2

นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ
ครู คศ.2

นางสาวอ้อมจิตร์ เพาะบุญ
ครู คศ.2

นางสาวอุษา เทือกสุบรรณ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ สุทธไชย
ครู คศ.1