ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิรันดร์ อยู่ยืนยง
ครู คศ.3

นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์
ครู คศ.2

นางสาวอ้อมจิตร์ เพาะบุญ
ครู คศ.2

นางสาวอุษา เทือกสุบรรณ
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร กลัดเงิน
ครู คศ.1

นาวสาวพิมพ์มาดา ฉิมมา
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์ สุทธไชย
ครู คศ.1