ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทรกานต์ ขำอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรักชนก กระสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภาสนา หนูนุรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี หินเมืองเก่า
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา สมพงพันธ์
ครู คศ.2

นายทองอินทร์ อุดนอก
ครู คศ.2