ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี หินเมืองเก่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภาสนา หนูนุรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา สมพงพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวรักชนก กระสังข์
ครู คศ.2

นายทองอินทร์ อุดนอก
ครู คศ.2

นางสาวจันทรกานต์ ขำอินทร์
ครู คศ.2